DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKA

Ako ste boli u nás dnes spokojní SPOKOJNOSŤ NESPOKOJNOSŤ*
S čakacou dobou na zahájenie kontroly?
S prostredím príjmu a haly STK?
So správaním pracovníka príjmu STK?
So správaním kontrolného technika STK?
S čistotou prac. odevov kontrolných technikov?
S objektívnosťou technickej kontroly?

Boli ste spokojní s vysvetlením prípadných zistených chýb na vozidle?

Predpokladáte, že budúcu technickú kontrolu vykonáte opäť v našej stanici?

Môžete uviesť, čo by sme mohli urobiť pre zvýšenie Vašej spokojnosti?

Pokiaľ Váš námet vyžaduje odpoveď, prosíme Vás o vyplnenie Vášho mena a adresy alebo e-mailu v nižšie uvedenom formulári.

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním a správou mojich osobných údajov (v rozsahu: meno, adresa, e-mail) spoločnosťou STK CONTROL, spol. s r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov, IČO: 31713394, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka 2517/P za účelom:

zisťovania spokojnosti zákazníkov
a to na dobu 4 rokov od poskytnutia súhlasu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa stkcontrol@stkcontrol.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. STK CONTROL, spol. s r.o. prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o odvolanie súhlasu pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.
Odosielam formulár

Objednajte si Technickú a emisnú kontrolu