Vyberte druh kontroly

Vyberte si termín

Kliknite na voľný termín a objednajte sa.
Objednanie sa znamená, že ak sa dostavíte včas na zvolený termín, budete uprednostnení a nebudete musieť čakať.

Kliknutím na šípky posuniete kalendár o 1 týždeň dopredu, resp. dozadu.

Termíny, na ktoré prijímame objednávky:
Každá druhá a tretia streda v kalendárnom mesiaci od 15:00 do 17:00 h.

Poznámka:
Technické a emisné kontroly (vrátane administratívnych a opakovaných) sa vykonávajú bez objednania podľa poradia. V prípade záujmu však môžete využiť tento objednávkový systém a objednať sa na technickú alebo emisnú kontrolu cez internet (ak sú dané termíny obsadené, môžete prísť bez objednania).

Zadajte Vaše údaje

Identifikačné údaje zákazníka

Mobilné číslo v tvare 0903123456

Identifikačné údaje vozidla

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním a správou mojich osobných údajov (v rozsahu: titul, meno, priezvisko, e-mail, telefón, evidenčné číslo vozidla, druh vozidla, druh paliva) spoločnosťou STK CONTROL, spol. s r.o. Budovateľská 38, 080 01 Prešov, IČO: 31713394, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka 2517/P za účelom:

spracovania a vybavenia objednávky na technickú kontrolu a/alebo emisnú kontrolu motorového vozidla (zaslanie potvrdzujúcej SMS správy a/alebo e-mailu o doručení tejto objednávky TK/EK, zaslanie upozornenia na dohodnutý termín TK/EK uvedený v tejto objednávke 24 h vopred a zaevidovanie objednávky v informačnom systéme)
zasielania zvýhodnených ponúk, noviniek a marketingu
a to na dobu 4 rokov od poskytnutia súhlasu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa stkcontrol@stkcontrol.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne neposkytnúť osobné údaje na konkrétne uvedený účel, prevádzkovateľ nebude schopný poskytnúť objednanú službu (vykonať technickú alebo emisnú kontrolu motorového vozidla alebo zasielať marketingové informácie). STK CONTROL, spol. s r.o., Prešov prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o odvolanie súhlasu pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.
Odosielam formulár