Miera zaťaženia vozidiel určitých kategórií pri technických kontrolách

Nutnosť zaťaženia vozidiel vyplýva z postupu kontroly účinku prevádzkovej brzdy vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t podľa normy ISO 21069. Smernica 2010/48/EÚ určuje všetkým členským štátom Európskej únie povinnosť prispôsobiť tejto norme kontrolu bŕzd vykonávanú v rámci pravidelnej technickej kontroly.

Definícia minimálneho zaťaženia MZ

MZ = mo/ mc . 100 %

mo – okamžitá hmotnosť vozidla pristaveného na technickú kontrolu,

mc – najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť vozidla (údaj v položke F.1 osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II).

 

Uvedené miery zaťaženia sa nevzťahujú na vozidlá:

  • schválené na prepravu nebezpečných vecí okrem ťahačov bez návesu pri technickej kontrole na prepravu nebezpečných vecí,
  • ktoré z technických dôvodov alebo iných dôvodov nemožno pristaviť na technickú kontrolu v zaťaženom stave (najmä vozidlá na prepravu hydiny, uhynutých zvierat).
Časť vozidiel uvedených v tabuľke spĺňa podmienku minimálneho zaťaženia potrebného pri technickej kontrole už v nenaloženom stave, pri zaťažení na prevádzkovú hmotnosť. Pristavovať na technickú kontrolu naložené bude potrebné najmä tie vozidlá, ktoré majú veľký rozdiel medzi prevádzkovou a najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou.
Vyššia hodnota tlaku, pri ktorom sa brzdné sily odmerajú, umožní v porovnaní s doterajším postupom presnejšie vyhodnotiť účinok bŕzd. Spôsobom, ako potrebnú hodnotu tlaku dosiahnuť, je zaťažiť vozidlo aspoň na vyhláškou určenú mieru.